Obchodné podmienky

1. Identifikácia zmluvných strán

Prenajímateľ:
World of Events s.r.o.
P. Jilemnického 326/30, 059 21 Svit

IČO: 47209194
DIČ: 2023801307
Číslo účtu: 2200845015/8330, Fio banka
IBAN: SK4983300000002200845015 , SWIFT: FIOZSKBAXXX

zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 28162/P, prevádzkovateľ internetovej požičovne DonáškaZábavy.sk.

Nájomca:
Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá si prenajíma tovar alebo služby zo stránky www.donaskazabavy.sk.

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor

tel. č.: 02/ 58272 172, 02/58272 104 fax č.: 02/ 58272 170
http://www.soi.sk
http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

 

2. Objednávka a uzatvorenie zmluvy o prenájme

Objednávka je návrhom zmluvy o prenájme. Zmluvou o prenájme sa rozumie "Zmluva uzatvorená na diaľku" podľa zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zmluva o prenájme, na základe ktorej je realizovaný prenájom tovaru prenajímateľom nájomcovi, vzniká na základe potvrdenia objednávky, v momente prevzatia objednaného tovaru nájomcom.

Objednávky podané prostredníctvom www.donaskazabavy.sk sú považované za záväzné. Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, a že s nimi súhlasí.

Každá objednávka je potvrdená formou e-mailovej správy zaslanej na adresu uvedenú nájomcom. Objednávka stráca charakter záväzného dokladu, ak dôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia (nekompletnosť objednávky, zmena ceny za služby a prepravu, spôsob a termín doručenia). V takom prípade prenajímateľ kontaktuje nájomcu emailom alebo telefonicky a dohodne nové podmienky dodania. Ak nájomca súhlasí s upravenými podmienkam, potvrdí to emailom, ktorý sa považuje za záväzný.

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je riadne vyplnený objednávkový formulár (predpísané údaje a náležitosti).

Vyplnením záväznej objednávky, či registračného formulára v rámci internetovej požičovne dáva nájomca prenajímateľovi súhlas k zhromažďovaniu a archivovaniu osobných údajov o nájomcovi a o jeho objednávkach. Prenajímateľ sa zaväzuje, že údaje neposkytne tretej osobe. Výnimku tvoria údaje potrebné pre prepravu tovaru (meno, priezvisko, adresa a v niektorých prípadoch telefón pre kontakt dopravcu so zákazníkom).

Miestom dodania tovaru alebo služby je adresa uvedená kupujúcim v objednávkovom formulári.

 

3. Cena prenájmu, právo na jej zmenu

Nájomca je povinný zaplatiť prenajímateľovi cenu za prenájom tovaru alebo služby dohodnutú v zmluve o prenájme a/alebo podľa cenníka prenajímateľa platného v čase uzatvorenia zmluvy o prenájme vrátane nákladov na doručenie tovaru formou bezhotovostného prevodu na účet prenajímateľa, dobierkou v mieste dodania tovaru alebo dobierkou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej poštové služby alebo v hotovosti.

Prenajímateľ si vyhradzuje právo na zmenu ceny prenájmu. Platné ceny prenájmu sú potvrdené nájomcovi v okamihu potvrdenia objednávky.

V prípade, ak nájomca zaplatí prenajímateľovi cenu za prenájom bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá cena za prenájom pripísaná na účet prenajímateľa.
Nájomca je povinný zaplatiť prenajímateľovi cenu za prenajatý tovar v lehote podľa zmluvy o prenájme, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

Pri prevzatí tovaru nájomca zároveň uhradí zálohu, ktorá mu bude vrátená po vrátení prenajatých vecí.

Ak nájomca vráti prenajatú vec po dobe dohodnutej v zmluve o prenájme, je povinný platiť nájomné až do momentu vrátenia veci. Ak je nájomca s vrátením veci v omeškaní, je povinný zaplatiť aj poplatok z omeškania (§ 723 ods. 1 OZ).

 

4. Odstúpenie od zmluvy za prenájom

Zo strany nájomcu:

Nájomca má právo odstúpiť od zmluvy o prenájme bez uvedenia dôvodu. V prípade objednania prenájmu a následného zrušenia objednávky zo strany nájomcu platia tieto storno podmienky:

  • zrušenie prenájmu 4 a viac dní pred vznikom nájomného pomeru – bez storno poplatku
  • zrušenie prenájmu 2-3 dní pred vznikom nájomného pomeru – storno poplatok 25% z ceny prenájmu
  • zrušenie prenájmu 0-1 dní pred vznikom nájomného pomeru – storno poplatok 50% z ceny prenájmu

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy kupujúci informuje prenajímateľa o svojom odstúpení od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou na adresu predávajúceho alebo emailom). Na tento účel môže spotrebiteľ použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy. Pre dodržanie lehoty je rozhodujúce, kedy je odstúpenie od zmluvy odoslané prenajímateľovi. Lehota na odstúpenie sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané prenajímateľovi najneskôr v posledný deň lehoty. Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša nájomcai.

Odstúpením od zmluvy sa táto od začiatku ruší. Prenajímateľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 7 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby alebo časť platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy o prenájme a to podľa platných storno podmienok. 

Zo strany predávajúceho:

Ak prenajímateľ nemôže splniť svoje povinnosti vyplývajúce mu zo zmluvy o prenájme z dôvodu nedostupnosti tovaru alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v objednávke, prenajímateľ je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať nájomcu a zároveň je povinný ponúknuť nájomcovi náhradné plnenie alebo možnosť pre nájomcu odstúpiť od zmluvy o prenájme (stornovať objednávku).

 

5. Dodacie a platobné podmienky

Nájomca je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky nájomcu prenajímateľom.

Nájomca je povinný skontrolovať prenajímaný tovarl hneď po doručení. V prípade, že nájomca zistí, že tovar alebo je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť prenajímateľovi.

Miesto odberu je stanovené na základe objednávky nájomcu. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Súčasťou dodávky plnenia nie je inštalácia predmetu plnenia. Dopravu na adresu určenia zaisťuje vždy prenajímateľ.

Prenajímateľ zaisťuje doručenie tovaru vlastnými vozidlami alebo kuriérskou službou po celej Slovenskej republike. Náklady na dopravu tovaru rozlišujeme podľa hodnoty objednávky a vzdialenosti v km. Konkrétny spôsob dodania si kupujúci zvolí v sekcii „objednávka“.

Spôsoby platby

  • bankový prevod vopred na účet predávajúceho: 0 Eur
  • platba pri dodaní tovaru: + 5 Eur

Cenník dopravy

  • Dovoz prenajímateľom: 5 - 50 Eur (podľa vzdialenosti v km)
  • Objednávky nad 299 Eur: doprava zdarma

Rozvoz tovaru mimo územia SR sa rieši individuálne. Túto skutočnosť systém internetovej požičovne nepodporuje. Skutočná cena prepravy mimo SR sa vykalkuluje pri obdržaní objednávky a oboznámi sa s tým nájomca. Nájomca sa požiada o vyjadrenie, či upravenú cenu akceptuje, alebo ruší objednávku.

 

6. Ďalšie ustanovenia

Nájomný pomer vzniká dňom dohodnutým oboma zmluvnými stranami a uzatvára sa na dohodnuté obdobie.

Nájomca je oprávnený prenajaté veci užívať primerane jej povahe a určeniu. Za opotrebenie prenajatej veci spôsobené riadnym užívaním nájomca nezodpovedá.

Po skončení nájmu sa nájomca zaväzuje odovzdať prenajaté veci prenajímateľovi v stave, v akom ich prevzal s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie. V prípade poškodenia prenajatej veci má prenajímateľ právo na úhradu spôsobenej škody, ktorá bude odrátaná z poskytnutej zálohy. V prípade straty alebo zničenia prenajatej veci sa nájomca zaväzuje zaplatiť sumu, za ktorú prenajímateľ prenajatú vec nadobudol.

Nájomca sa zaväzuje starať sa o to, aby na veci nevznikla škoda. Berie na vedomie, že nie je oprávnený dať prenajatú vec do prenájmu a že v opačnom prípade je prenajímateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť.

Nájomca sa zaväzuje ohlásiť prenajímateľovi bez zbytočného odkladu vzniknuté poškodenie, stratu alebo zničenie prenajatej veci. Berie na vedomie, že jeho povinnosť nahradiť škodu sa spravuje ustanoveniami Občianskeho zákonníka o zodpovednosti za škodu (§ 722 ods. 2).

 

7. Osobné údaje a ich ochrana

Nájomca uzavretím zmluvy o prenájme vyhlasuje, že súhlasí v zmysle zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby prenajímateľ spracoval a uschovával jeho osobné údaje, ktoré sú potrebné pri činnosti prenajímateľa a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Prenajímateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi nájomcu zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Nájomcai udeľuje prenajímateľovi tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov nájomcu. Prenajímateľ po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov nájomcu.

 

8. Záverečné ustanovenia

Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi Prenajímateľom a Nájomcom sa riadia právnymi predpismi SR. Vo veciach neupravovaných týmito obchodnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa.